Kwaliteit van zorg

Arduin heeft de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan onze cliënten hoog in het vaandel staan. De cliënt staat centraal. Samen met de cliënt, werken we aan het verbeteren van zijn kwaliteit van bestaan! Kwaliteit van bestaan is voor elk mens belangrijk. Iedereen is gelijkwaardig en verdient gelijke kansen. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen regie op hun eigen leven en hun eigen keuzes maken over wonen, werken, leren en vrije tijd. De visie van Arduin is dat mensen met een ondersteuningsvraag als vanzelfsprekend deelnemen aan de samenleving. Wij willen ieders mogelijkheden om een rol te vervullen in de maatschappij maximaal benutten. Relaties kunnen opbouwen en onderhouden met anderen is daarbij belangrijk.

‘Gewoon wat kan, bijzonder wat moet’ is steeds het uitgangspunt. Dit betekent keuzevrijheid binnen de grenzen van wat maatschappelijk ‘gewoon’ wordt geacht. We praten niet over cliënten, we praten mét cliënten. En met het sociale systeem rondom de cliënt, zoals mensen in de wijk.

We werken continu aan onze zorg- en dienstverlening aan onze cliënten, opdat zij regie hebben over hun kwaliteit van bestaan.

Om er voor te zorgen dat we de cliënten zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen in hun kwaliteit van bestaan en om als organisatie hierin continu te leren en te verbeteren, hanteren we binnen Arduin hiervoor een aantal instrumenten, zoals:

Bepalen ondersteuningsbehoeften

Om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en ondersteunen is inzicht nodig in de ondersteuningsbehoeften van de cliënt. Om deze ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk in kaart te brengen, maken we  binnen Arduin gebruik van een wetenschappelijk model: Supports Intensity Scale(SIS). Aan de hand van een vragenlijst die samen met de cliënt wordt ingevuld, leren we hoe de ondersteuningsbehoefte van iedere cliënt eruit ziet. De SIS wordt afgenomen als de cliënt bij ons zich aanmeldt en daarna met enige regelmaat als hij/zij bij ons verblijft, omdat de ondersteuningsbehoefte gedurende het verblijf bij Arduin verandert.

De zorgbemiddelaars en de persoonlijk regisseurs zijn opgeleid om deze vragenlijst af te nemen. De uitkomst van de SIS geeft inzicht in de ondersteuningsbehoeften van de cliënt en helpt om stappen te kunnen zetten om de kwaliteit van bestaan van de cliënt te verbeteren. Dit overzicht wordt vervolgens onder andere gebruikt bij het opstellen van het Ondersteuningsplan.

Kwaliteit van Bestaan

Arduin is gericht op het verbeteren van kwaliteit van bestaan van de cliënt. De eigen ervaringen van de cliënt over zijn/haar kwaliteit van bestaan van de cliënt worden dan ook met enige regelmaat gemeten. We doen dat met de POS (Personal Outcomes Scale). Met de POS wordt de kwaliteit van bestaan op de volgende gebieden in kaart gebracht:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Zelfbepaling
 • Persoonlijke relaties
 • Sociale inclusie
 • Rechten
 • Emotioneel welbevinden
 • Fysiek welbevinden
 • Materieel welbevinden

De POS wordt afgenomen door een persoonlijk regisseur of een gedragsdeskundige die hierin getraind is. Zij doen dit in een interview. De uitkomsten geven een overzicht van de sterke en zwakkere gebieden in de kwaliteit van bestaan van de persoon en levert hierdoor aandachtsgebieden op die verbeterd kunnen worden. Deze verbeterpunten worden omgezet in doelen die in het ondersteuningsplan van de cliënt worden opgenomen, zodat iedereen die bij de begeleiding of de behandeling van de cliënt betrokken is, een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit van bestaan van de cliënt.

Cliënttevredenheidsmeting

Arduin wil graag inzicht in de mate van tevredenheid van de cliënten en hun verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers over de ondersteuning die zij van Arduin ontvangen. Ten minste eens in de 3 jaar wordt er een cliënttevredenheidsmeting uitgevoerd. De uitkomsten van deze meting levert leer- en verbeterpunten op die worden gebruikt voor het verbeterprogramma van Arduin.

Audits en visitaties

Een aantal keer per jaar worden binnen Arduin kwaliteit audits en intercollegiale visitaties afgenomen. Deze audits en visitaties worden uitgevoerd door een eigen visitatieteam. Bij de intercollegiale visitaties zijn ook visitatoren van collega instellingen betrokken. Het visitatieteam maakt daarbij gebruik van de methode van waarderend onderzoeken.

Audits en visitaties hebben ten doel om:

 • kritisch naar de eigen organisatie en de kwaliteit van geleverde zorg te kijken;
 • de cultuur van leren en verbeteren te bevorderen; 
 • een bijdrage te leveren aan het voortdurend en systematisch verbeteren van de dienstverlening van de organisatie; 
 • de kwaliteit van zorg en veiligheid intern te borgen;
 •  en de professionele nieuwsgierigheid van medewerkers te stimuleren.

Om er zeker van te zijn dat Arduin haar zorg- en dienstverlening, en daarmee kan voldoen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van haar cliënten, op orde heeft, laat Arduin haar kwaliteitsbeleid ook objectief door externe partijen toetsen.

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 – 2022 

Het kwaliteitskader berust op een aansprekende visie, geeft helderheid aan cliënten over ‘goede zorg’, helpt teams om de zorg voortdurend te verbeteren en biedt een handvat voor bestuurlijke verantwoording naar de omgeving.

Het kwaliteitskader is gebouwd op 4 bouwstenen:

 • Het zorgproces rond de individuele cliënt (bouwsteen 1)
 • Ervaringen van cliënten (bouwsteen 2)
 • Medewerkers die aan kwaliteit werken (bouwsteen 3)
 • Bestuurlijk leiderschap rond kwaliteit (bouwsteen 4)

Jaarlijks legt Arduin verantwoording af door het opstellen van een Kwaliteitsrapportage aan het Zorginstituut Nederland (ZiN). Een definitieve versie van dit rapport kunt u onderaan deze pagina vinden. Daarnaast wordt er elke 2 jaar een bestuurlijke visitatie georganiseerd op basis van dit kwaliteitsrapport.

ISO 9001

Daarnaast is Arduin ISO 9001:2015 gecertificeerd. Jaarlijks komt een externe organisatie controleren of Arduin haar risico’s in beeld heeft, de processen op orde zijn en continu bezig is met het verbeteren van haar kwaliteit.

Kwaliteitsrapportage

Kwaliteitsrapportage 2018 (.PDF)