PERSBERICHT: Steun voor plannen Arduin voor zorg in Zeeland

29 januari 2019

Middelburg, 29 januari 2019 – Stichting Arduin heeft vandaag de volledige instemming gekregen voor haar continuïteitsplan. In het overleg met de betrokken partijen, het ministerie van VWS, CZ zorgkantoor, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Waarborgfonds voor de Zorgsector, ING en zorgorganisatie ’s Heeren Loo, is het vertrouwen uitgesproken dat Arduin met dit plan de juiste richting inslaat om te komen tot toekomstbestendige, kwalitatief goede en betaalbare gehandicaptenzorg in Zeeland. Speerpunten in de plannen zijn naast de kwaliteit van de zorg, investering in medewerkers (zowel in aantal als in deskundigheidsniveau) en fundamentele aanpassingen in de huisvesting van cliënten.
Logo Arduin

In dit plan zijn ook de randvoorwaarden vastgelegd voor de financiering van de noodzakelijke veranderingen binnen Arduin. Er ligt een forse opgave voor Arduin om de kwaliteit en veiligheid van zorg op orde te brengen om cliënten met een verstandelijke beperking de zorg te bieden die ze nodig hebben. Ook medewerkers moeten weer vertrouwen krijgen in de toekomst van Arduin. In het plan is nadrukkelijk onderkend dat de situatie bij Arduin zeer uitzonderlijk is en om unieke oplossingen vraagt om de continuïteit van de zorg te waarborgen voor haar cliënten. Het ministerie van VWS is voornemens om een zogeheten beschikbaarheidsbijdrage van € 20 miljoen voor de periode 2019-2024 voor Arduin beschikbaar te stellen.

Arduin heeft de plannen opgesteld en doorgerekend samen met deskundigen van de landelijk werkende zorginstelling ’s Heeren Loo. Gerton Heyne, interim bestuurder Arduin: ” ’s Heeren Loo heeft in de afgelopen periode direct zorgprofessionals en staffunctionarissen ingezet  om - na ingrijpen van de Inspectie - de problemen bij Arduin’s behandelcentrum in Aagtekerke op te lossen. Er is in de regio Zeeland geen alternatief voorhanden voor hetgeen ’s Heeren Loo kan bieden. Ze denken nu mee over belangrijke vraagstukken zoals structurele verbetering van de zorg, de huisvesting van cliënten en het personeelsbeleid”, aldus Heyne.

‘s Heeren Loo bestuurder Kees Erends daarover: “De samenwerking is over en weer goed bevallen en is zeer nodig voor Arduin. Vanuit onze gespecialiseerde behandeldienst Advisium waar ruim 950 behandelaren en 40 AVG-artsen werken, blijven we nu onze diverse en diepgaande kennis inzetten voor alle cliënten van Arduin. Dat geldt ook voor onze kennis en ruime ervaring met het vastgoed en de financiën, dat zijn ook cruciale aandachtspunten bij Arduin”. 

Regionaal karakter behouden

Bij Arduin wonen 467 cliënten in ruim 150 woningen, verspreid in wijken over de provincie Zeeland. Door deze spreiding, de toegenomen complexe zorgvragen van cliënten en de krappe arbeidsmarkt komt de kwaliteit van zorg onder druk. Ook is de exploitatie (reiskosten, inzet van medewerkers, beheer en onderhoud) niet langer betaalbaar. Arduin kiest daarom in haar plan voor meerdere nieuwe woningen bij elkaar, waardoor aanzienlijk meer geld naar de zorg gaat. Dat betekent dat er meer begeleiding mogelijk is voor een zinvolle dagbesteding voor de cliënten en medewerkers beter hun werk kunnen inroosteren. Ook de nachtzorg, veiligheid en nabijheid worden er beter door.

De ingrijpende veranderingen die Arduin moet realiseren maken een voortzetting van de ondersteuning door ’s Heeren Loo zeer gewenst. In de komende maanden wordt onderzocht hoe de huidige intensieve samenwerking verder vorm moet krijgen. Een eventuele overname van Arduin door ’s Heeren Loo wordt pas bekrachtigd nadat met beider cliënten- en ondernemingsraad het medezeggenschapstraject is doorlopen. Ook moeten de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt hun toestemming hebben gegeven.

Heyne: “Met dit plan kunnen we de kwaliteit van zorg op orde brengen en daarmee de werkgelegenheid voor de 917 Arduin-medewerkers waarborgen. En let wel: we pakken de zaken zo aan dat we bij Arduin de Zeeuwse cultuur en regionale focus behouden”. 

Toekomstbestendig

Gerton Heyne: “De situatie bij Arduin is door de veelvoudige problematiek écht uitzonderlijk te noemen en dat legitimeert deze forse ingrepen met bijbehorende steun. We gaan het in één keer goed doen, compleet toekomstbestendig. Het is een unieke situatie, daarom kan het niet anders. De samenwerking met ’s Heeren Loo was voor Arduin van meet af aan evident aangezien ze alle expertise kan bieden voor de zware zorgvragen van de cliëntpopulatie van Arduin. In een Zeeuwse oplossing hadden we die noodzakelijke snelheid en diepgang nooit kunnen realiseren. Dat laat onverlet dat we constructief blijven samen werken met de regionale Zeeuwse zorginstellingen”.

Arduin kan zich nu - ondersteund door ’s Heeren Loo - volledig richten op het realiseren van haar continuïteitsplan en het op orde brengen van de kwaliteit van de zorg, terwijl tussentijds de nieuwbouw van moderne accommodaties voor cliënten moet worden gerealiseerd.

Heyne: “Door een krachtige centrale ondersteuning vanuit ’s Heeren Loo kan het management in de regio beter sturen in de zorg en aandacht voor onze cliënten. Dit is nodig om cliënten de zorg te bieden die ze nodig hebben en de medewerkers van Arduin vertrouwen te geven in de toekomst. Ik ben overigens onder de indruk van de veerkracht van onze mensen maar ook van de inzet en betrokkenheid van alle partijen die meewerken aan ons continuïteitsplan.”