PERSBERICHT Brede steun voor plannen Arduin

28 november 2018

Vianen, 28 november 2018 – De Zeeuwse Zorgorganisatie Arduin heeft vandaag brede steun gekregen van alle betrokken partijen, het Ministerie van VWS, CZ zorgkantoor, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Waarborgfonds voor de Zorgsector, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), ING en de landelijke werkende zorginstelling ’s Heeren Loo voor haar stappenplan. Daarmee is de eerste belangrijke stap gezet om de zorg voor de circa 700 cliënten en de toekomst van de 950 medewerkers van Arduin op termijn te waarborgen. Arduin presenteert medio januari 2019 haar definitieve continuïteitsplan, opgesteld met ondersteuning van zorgorganisatie ’s Heeren Loo. De zorg binnen Arduin is in de afgelopen tijd niet op orde bevonden door de Inspectie IGJ.
Logo Arduin

Tijdens het overleg in Vianen hebben alle partijen hun vertrouwen uitgesproken in het plan en benadrukten zij het belang van continuïteit, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Zeeland. Zij geven aan alles in het werk te stellen om – elk vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid – de realisatie van het continuïteitsplan mogelijk te maken. In de plannen wordt er vanuit gegaan dat Arduin op termijn de Zeeuwse regio wordt van ’s Heeren Loo, uitgaande van positief doorlopen medezeggenschaps- en mededingingstrajecten. 

De continuïteit van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland staat in de plannen voorop. Eind januari 2019 zal aan de hand van het continuïteitsplan met bijbehorende begroting inzichtelijk worden gemaakt welke bedragen, garantstelling en andere inspanningen nodig zijn. Arduin heeft de afgelopen periode van ’s Heeren Loo ondersteuning gehad op het gebied van kennis, expertise en organisatie. ’s Heeren Loo zal dit ook voor de komende periode blijven doen.